کسانی که می‌توانند تو را باورمند به چرندیات بکنند

 

کسانی که می‌توانند تو را باورمند به چرندیات بکنند، می‌توانند تو را مجبور به انجام کارهای وحشیانه کنند.

 ولتر

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0