اخلاقيات بر پايه همدلي، آموزش ونيز هنجارهاي اجتماعي شكل مي گيرند. تنها يك انسان بدبخت ممكن است به خاطر ترس از مجازات و يا به اميد پاداش پس از مرگ به دنبال پايبندي به اصول اخلاقي باشد. آلبرت انشتین

 

اخلاقيات بر پايه همدلي، آموزش ونيز هنجارهاي اجتماعي شكل مي گيرند. تنها يك انسان بدبخت ممكن است به خاطر ترس از مجازات و يا به اميد پاداش پس از مرگ به دنبال پايبندي به اصول اخلاقي باشد.

آلبرت انشتین

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0