یک فیلسوف تابحال هرگز یک روحانی را نکشته است، در حالیکه روحانیون فلاسفه زیادی را کشته اند. دنیس دیدرو

آیه های کشتن کافران در قرآن

همه مسلمان ها تروریست نیستند...

 

یک فیلسوف تابحال هرگز یک روحانی را نکشته است، در حالیکه روحانیون فلاسفه زیادی را کشته اند.

دنیس دیدرو

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0