آخوند اگر دوست تو باشد با احکام شرعی مالت را می خورد، و اگر دشمن تو باشد با احکام شرعی خونت را می ریزد.  میرزاآقاخان کرمانی، از نظریه پردازان و بنیادگذاران جنبش مشروطیت

 

آخوند اگر دوست تو باشد با احکام شرعی مالت را می خورد، و اگر دشمن تو باشد با احکام شرعی خونت را می ریزد.  میرزاآقاخان کرمانی، از نظریه پردازان و بنیادگذاران جنبش مشروطیت

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0