قسمت هايی از انجيل را که نمی فهمم ناراحتم نمی کند. قسمت هايی را که می فهمم عذابم میدهند.																			    (مارک تواین) Mark Twai

 

قسمت هايی از انجيل را که نمی فهمم ناراحتم نمی کند. قسمت هايی را که می فهمم عذابم میدهند.

 

 (مارک تواین) Mark Twai

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0