در سرزمینی که در آن تفکیک جنسیتی از کودکی صورت گیرد، دخترانش پسرانش را گرگ تصور میکنند وپسرانش دخترانش را طعمه... در اوج گرایش وکشش با پیش زمینه ای آلوده عاشق میشوند ، بدون هیچ شناختی... عشق میمیرد و ارتباط نابود ، مردانش تنوع طلب میشوند و زنانش مرد ستیز .															 Immanuel Kant

 

در سرزمینی که در آن تفکیک جنسیتی از کودکی صورت گیرد، دخترانش پسرانش را گرگ تصور میکنند وپسرانش دخترانش را طعمه...   در اوج گرایش وکشش با پیش زمینه ای آلوده عاشق میشوند ، بدون هیچ شناختی... 

 

عشق میمیرد و ارتباط نابود ، مردانش تنوع طلب میشوند و زنانش مرد ستیز . René Descartes

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0