من اگر پیامبر بودم ،رسالتم شادمانی بود..بشارتم آزادی و معجزه ام خنداندن کودکان ،نه از جهنمی میترساندم نه بهشتی وعده میدادم تنها می آموختم اندیشیدن را و انسان بودن را.													  چارلی چاپلین

 

چارلی چاپلین: من اگر پیامبر بودم...

 

من اگر پیامبر بودم ،رسالتم شادمانی بود.. بشارتم آزادی و معجزه ام خنداندن کودکان ،نه از جهنمی میترساندم نه بهشتی وعده میدادم تنها می آموختم اندیشیدن را و انسان بودن را.   چارلی چاپلین

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0