فراموش نکنيد صداي نعلين آخوندها از صداي چکمه نظاميان خطرناک تر است و در صورت به قدرت رسيدن آخوندها، شما خودتان نخستين قربانيان آن ها خواهيد بود.                                                                     شاپور بختيار

 

شاپور بختيار:صداي نعلين آخوندها

فراموش نکنيد صداي نعلين آخوندها از صداي چکمه نظاميان خطرناک تر است و در صورت به قدرت رسيدن آخوندها، شما خودتان نخستين قربانيان آن ها خواهيد بود. شاپور بختيار

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0