شما نمی توانید با کسی که ایمان دارد با کشتن شما به بهشت می رود ، منطقی بحث کنید... والتر

 

والتر: شما نمی توانید با کسی که...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0