زمانهای قدیم یک سری از انسانها برده میشدند و برای یک ارباب کار میکردند و در عوض جای خواب ، خوراک و پوشاک برای خود و خوانواده خود بدست می آوردند. در جامعه ای مثل ایران اسم برده را به کارمند تغییر دادند و این کارمند ها رو مجبور به درس خواندن کردند تا برده های کارآمدتری باشند و در عوض دستمزدی دادند که حتی نمیشود با آن مسکنی اجاره کرد.           در مدارس و دانشگاها به مردم یاد میدهند که چگونه کارمند (برده) بهتری باشند و هیچ گاه ، روش رسیدن به استقلال مالی و آزادی را آموزش نخواهند داد. به دنبال شغلی باشید که خود رئیس خود شوید...

کارمندی و برده داری

 زمانهای قدیم یک سری از انسانها برده میشدند و برای یک ارباب کار میکردند و در عوض جای خواب ، خوراک و پوشاک برای خود و خوانواده خود بدست می آوردند. در جامعه ای مثل ایران اسم برده را به کارمند تغییر دادند و این کارمند ها رو مجبور به درس خواندن کردند تا برده های کارآمدتری باشند و در عوض دستمزدی دادند که حتی نمیشود با آن مسکنی اجاره کرد.  

در مدارس و دانشگاها به مردم یاد میدهند که چگونه کارمند (برده) بهتری باشند و هیچ گاه ، روش رسیدن به استقلال مالی و آزادی را آموزش نخواهند داد. به دنبال شغلی باشید که خود رئیس خود شوید...

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0