حقیقتی پنهان درون آدمی         اگر دانشمندان ماده ای را کشف کنند که از مرگ انسان ها جولوگیری کند و آن ها را جاودانه نماید، همه انسان ها و حتی کسانی که به روح و جهان آخرت هم ایمان دارند از این ماده برای جاودانگی خود استفاده خواهند کرد، زیرا در وجود آدمی حقیقتی پنهان نهفته است و این حقیقت به انسان می گوید: بعد از مرگ ، هیچ جهان دیگری وجود ندارد و تو باید زنده بمانی... نظر شما چیست؟ آیا شما از این ماده استفاده می کنید؟

  حقیقتی پنهان درون آدمی 

    اگر دانشمندان ماده ای را کشف کنند که از مرگ انسان ها جولوگیری کند و آن ها را جاودانه نماید،  همه انسان ها و حتی کسانی که به روح و جهان آخرت هم ایمان دارند از این ماده برای جاودانگی خود  استفاده خواهند کرد، زیرا در وجود آدمی حقیقتی پنهان نهفته است و این حقیقت به انسان می گوید: بعد از مرگ ، هیچ جهان دیگری وجود ندارد و تو باید زنده بمانی...  نظر شما چیست؟ آیا شما از این ماده استفاده می کنید؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0