دستاورد دانشمندان کره جنوبی در همانندسازی ژنتيکی(شبیه سازی انسان) .      پرفسور هيگينز شبیه سازی را دارای تبعات فلسفی می داند. وی به بی بی سی گفت: "اين واقعيت که می توان انسان را شبیه سازی کرد، ما را از برخی از اسراری که در اطرافمان شکل گرفته است، دور می کند. چيزهايی مثل وجود روح در انسان که بی پرده بگويم زاده تخيل محض انسان است. این موضوع ما را به نقطه ای نزديک میکند که تشخيص می دهيم ما تنها نوع متفاوتی از حيوانات هستيم. علم يعنی تلاش برای درک اينکه از کجا می آييم و مقصود زندگی چيست. "همانندسازی ژنتيکی جنين انسان، نقطه آغاز پاسخگويی به اين پرسش ها بود. ممکن است پاسخی مطابق ميل مردم نباشد ، چرا که ممکن است اشاره کند زندگی مقصودی ندارد - اما به نظر من خيلی مهم است."                                 آیا می توان به دلیل تعصب، علم را نادیده گرفت؟ نظر شما چست؟منبع: http://www.bbc.co.uk/persian/science/story/2004/12/041221_si-topscience-honours.shtml

 

دستاورد دانشمندان کره جنوبی  در همانندسازی ژنتيکی(شبیه سازی انسان)   

پرفسور هيگينز شبیه سازی  را دارای تبعات فلسفی می داند.  وی به بی بی سی گفت: "اين واقعيت که می توان انسان را شبیه سازی کرد، ما را از برخی از  اسراری که در اطرافمان شکل گرفته است، دور می کند. چيزهايی مثل وجود روح در انسان که بی پرده بگويم زاده تخيل محض انسان است. این موضوع ما را به نقطه ای نزديک میکند که تشخيص می دهيم ما تنها نوع متفاوتی از حيوانات هستيم. علم يعنی تلاش برای درک اينکه از کجا می آييم و مقصود زندگی چيست. "همانندسازی ژنتيکی  جنين انسان، نقطه آغاز پاسخگويی به اين پرسش ها بود. ممکن است پاسخی مطابق ميل مردم نباشد ، چرا که ممکن است اشاره کند زندگی مقصودی ندارد - اما به نظر من خيلی مهم است."                                            آیا می توان به دلیل تعصب، علم را نادیده گرفت؟ نظر شما چست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0