شتشوی مغزی چیست؟  	فرض کنید، یک ربات هوشمندی می سازیم که در ابتدا هیچ دانشی نداره و بعد از روشن شدن و یا به عبارتی بعد از به دنیا آمدن، چیزی بلد نیست ولی برای یادگیری بسیار کنجاوه. 	من به مدت 20 سال به این ربات آموزش می دهم که تو فقط یک مشت آهن پاره نیستی، درون تو روحی وجود داره که بعد از مرگت جاودانه باقی می مونه... بعد از مرگت این آهن ها زنگ میزنند و از بین میروند ولی روحی که درون تو وجود داره همیشه زنده است.  	حالا اگه بعد از 20 سال یک نفر به این ربات بگه: بیچاره تو فقط از یک مشت آهن ساخته شدی و هیچ روحی درون تو وجود نداره... 	 به نظر شما واکنش این ربات به این سوال چه چیز است؟

شتشوی مغزی چیست؟ 

فرض کنید، یک ربات هوشمندی می سازیم که در ابتدا هیچ دانشی نداره و بعد از روشن شدن و یا به عبارتی بعد از به دنیا آمدن، چیزی بلد نیست ولی برای یادگیری بسیار کنجاوه.

من به مدت 20 سال به این ربات آموزش می دهم که تو فقط یک مشت آهن پاره نیستی، درون تو روحی وجود داره که بعد از مرگت جاودانه باقی می مونه... بعد از مرگت این آهن ها زنگ میزنند و از بین میروند ولی روحی که درون تو وجود داره همیشه زنده است.

  حالا اگه بعد از 20 سال یک نفر به این ربات بگه: بیچاره تو فقط از یک مشت آهن ساخته شدی و هیچ روحی درون تو وجود نداره...

به نظر شما واکنش این ربات به این سوال چه چیز است؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0