رویای صادقه و نگاه دانشمندان 	بین هزاران فیلم ساخته شده توسط فیلم سازان، امکان آن است که یکی از آن ها با واقعیات بعدی تا حدودی جور دربیاید. مغز انسان هم یک کارخانه فیلم سازیست. این نگرش بسیاری از دانشمندان است. مثلا شما خواب می بینید که تصادف کرده اید، اگر در آینده تصادف کنید، می گویید: خوابش را قبلا دیده بودم و یا خواب مرگ یکی از بستگانتان را میبینید، همه انسان ها یک روز می میرند و زمانی که این اتفاق بیافتد، شما می گویید آن رویای صادقه بوده. خیلی از انسان ها، رویای صادقه را دلیل وجود روح می داند. نظر شما چیست؟

رویای صادقه و نگاه دانشمندان

بین هزاران فیلم ساخته شده توسط فیلم سازان، امکان آن است که یکی از آن ها با واقعیات بعدی تا حدودی جور دربیاید. مغز انسان هم یک کارخانه فیلم سازیست. این نگرش بسیاری از دانشمندان است. مثلا شما خواب می بینید که تصادف کرده اید، اگر در آینده تصادف کنید، می گویید: خوابش را قبلا دیده بودم و یا خواب مرگ یکی از بستگانتان را میبینید، همه انسان ها یک روز می میرند و زمانی که این اتفاق بیافتد، شما می گویید آن رویای صادقه بوده. خیلی از انسان ها، رویای صادقه را دلیل وجود روح می داند. نظر شما چیست؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0