بهترین روش برای کم کردن جرم در گذشته این بود که به مردم بگویند: زندگی بعد از مرگ ادامه خواهد داشت و گناه کاران در جهنم سوزانده خواهند شد و موجودی خیالی ای را به اسم روح، خلق کردند.

    بزرگترین دروغ به بشر

        بهترین روش برای کم کردن جرم در گذشته این بود که به مردم بگویند: زندگی بعد از مرگ ادامه خواهد داشت و گناه کاران در جهنم سوزانده خواهند شد و موجودی خیالی ای را به اسم روح، خلق کردند.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0