«دانشمندان ده سال آیند می تواند مغز انسان را به بدن روبات پيوند زد»      ديميتری ايتسکوف»، کارآفرين روسی، که رهبری يک پروژه تحقيقاتی پيشرفته، موسوم به «آواتار»، را برعهده دارد می گويد: « تا ده سال ديگر می توان مغز انسان را به روبات انتقال داد. ايتسکوف پيش بينی می کند که در مرحله اول، این فناوری در اختيار «افراد دارای نقص عضو و اشخاص در حال مرگ» قرار خواهد گرفت.  به نوشته روزنامه انگليسی «دِيلی مِيل»، ايتسکوف ادعا می کند که 30 دانشمند را برای رسيدن به اين هدف استخدام کرده و در حال حاضر نيز به دنبال دانشمندان ديگری است که به پيشبرد پروژه کمک کنند. وی می گويد: «اين پروژه به سوی تجسم بخشيدن به جاودانگی بشر حرکت می کند.»  بخش پژوهشی فن آوری های پيشرفته «پنتاگون»، بودجه ای هفت ميليون دلاری برای انجام اين پروژه دريافت کرده و مانند پروژه تحت رهبری ديميتری ايتسکوف روسی، آمريکايی ها نيز نام «آواتار» را برای پروژه خود برگزيده اند. آیا بعد از اتمام رسیدن این پروژه باز می توانیم بگوییم که روح وجود دارد؟

بعد از پیوند چه روح انسان چه میشود؟

 پیوند مغز انسان به روبات   

  «دانشمندان ده سال آیند می تواند مغز انسان را به بدن روبات پيوند زد»  

ديميتری ايتسکوف»، کارآفرين روسی، که رهبری يک پروژه تحقيقاتی پيشرفته، موسوم به «آواتار»،  را برعهده دارد می گويد: « تا ده سال ديگر می توان مغز انسان را به روبات انتقال داد. ايتسکوف پيش بينی می کند که در مرحله اول، این فناوری  در اختيار «افراد دارای نقص عضو و اشخاص در حال مرگ» قرار خواهد گرفت.   به نوشته روزنامه انگليسی «دِيلی مِيل»، ايتسکوف ادعا می کند که 30 دانشمند را برای رسيدن به اين هدف استخدام کرده و در حال حاضر نيز به دنبال دانشمندان ديگری است که به پيشبرد پروژه کمک کنند.  وی  می گويد: «اين پروژه به سوی تجسم بخشيدن به جاودانگی بشر حرکت می کند.»   بخش پژوهشی فن آوری های پيشرفته «پنتاگون»، بودجه ای هفت ميليون دلاری برای انجام اين پروژه دريافت کرده و مانند پروژه تحت رهبری ديميتری ايتسکوف روسی، آمريکايی ها نيز نام «آواتار» را برای پروژه خود برگزيده اند. آیا بعد از اتمام رسیدن این پروژه باز می توانیم بگوییم که روح وجود دارد؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0