ریشه لغتی روح از کجا آمده است؟ 	روح به معنی هوا، باد و یا نفس می باشد. در گذشته مردم عامل زنده ماندن را نفس کشیدن می دانستند و هر گاه کسی فوت می شد، میگفتند: روحش(نفسش) از بدن خارج شده است. به همین دلیل می گوییم تمام موجوداتی که نفس می کشند دارای روح هستند و مثلا گیاهان روح یعنی نفس  ندارند. همین واژه ساده به مرور زمان تبدیل به یک موجود ماورایی شد که ما امروز به اسم روح می شناسیمش.

ریشه لغتی روح از کجا آمده است؟

روح به معنی هوا، باد و یا نفس می باشد. در گذشته مردم عامل زنده ماندن را نفس کشیدن می دانستند و هر گاه کسی فوت می شد، میگفتند: روحش(نفسش) از بدن خارج شده است. به همین دلیل می گوییم تمام موجوداتی که نفس می کشند دارای روح هستند و مثلا گیاهان روح یعنی نفس  ندارند. همین واژه ساده به مرور زمان تبدیل به یک موجود ماورایی شد که ما امروز به اسم روح می شناسیمش.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0