تعصب چیست؟  فرض کنید از زمان کودکی تا به امروز به مایاد داده‌اند که 5=2+2 است و حالا امروز علم ثابت می‌کند که 4=2+2 می‌شود. انسانهای متعصب چه می‌گویند؟    گروه اول می‌گویند: اگر به تفسیرها مراجعه کنید، می‌بینید که منظور از 5 همان 4 بوده است.    و دسته دوم می‌گویند: جواب 5 صحیح است و دانشمندان در اشتباه هستند.

 

تعصب چیست؟  

فرض کنید از زمان کودکی تا به امروز به مایاد داده‌اند که 5=2+2 است و حالا امروز علم ثابت می‌کند که 4=2+2 می‌شود.  انسانهای متعصب چه می‌گویند؟      

 گروه اول می‌گویند: اگر به تفسیرها مراجعه کنید، می‌بینید که منظور از 5 همان 4 بوده است.      

و  دسته دوم می‌گویند: جواب 5 صحیح است و دانشمندان در اشتباه هستند.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0