اشتباهات زیادی در تمامی ادیان و کتوب دینی وجود دارد که اگه تعصب را کنار بگذاریم  متوجه می شویم که تمامی این ادیان از تفکر بشر نشعت گرفته اند.    انسان هایی که متعصب نیستند به فکر تغییر دینشان می افتند چون فکر می کنند شاید دین بهتری وجود داشته باشد . چرا فکر می کنیم که برای پرستش خدا ، حتما باید از دینی پیروی کنیم! ؟     ادیان، نکات خوب و بد زیادی دارند که اگر شما تعصب را کنار بگذارید ، می توانید از نکات خوبشان استفاده کنید.

 

تعصب را کنار بگذاریم...

اشتباهات زیادی در تمامی ادیان و کتوب دینی وجود دارد که اگه تعصب را کنار بگذاریم  متوجه می شویم که تمامی این ادیان از تفکر بشر نشعت گرفته اند.  انسان هایی که متعصب نیستند به فکر تغییر دینشان می افتند چون فکر می کنند شاید دین بهتری وجود داشته باشد . چرا فکر می کنیم که برای پرستش خدا ، حتما باید از دینی پیروی کنیم! ؟    

ادیان، نکات خوب و بد زیادی دارند که اگر شما تعصب را کنار بگذارید ، می توانید از نکات خوبشان استفاده کنید. 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0