مادری را تجسم کنید که فرزندش بیمار است، در کنار سنگ بزرگی نشسته و در حال گریه کردن برای درمان فرزندش می باشد. قانون جاذبه ذهن که توسط خدا خلق شده است، باعث می شود که فرزندش شفا پیدا کند ولی آن مادر، سنگ بزرگ را عامل خوب شدن فرزندش می داند و در دفعات بعد خواسته های بیشتری را از سنگ طلب می کند و کائنات آن ها را برآورده میکند. این زن به همسایه های خود می گوید فلان سنگ قدرت برآورده کردن خواسته های شما را دارد. به مرور زمان مردمان بیشتری کنار سنگ سجده میکنند و به خواسته هایشان می رسند و بت پرست می شوند.   در گذشته مردم سنگ ها را می پرستیدند و امروزه امام زاده هایی که با همین سنگ ها ساخته شده است را می پرستند. به جای اینکه درخواست هایشان را مستقیم از خدا ( کائنات) بخواهند، از امام زاده ها می خواهند و قانون جاذبه ذهن آنهارا برآورده میکند و مردم فکر میکنند این قدرت امام زاده بوده!!! و هنوز بت پرستی رواج دارد...

احترام به همه عقاید و دین ها واجب است و هر کسی هر چیزی را که دوست دارد میتواند پرستش کند.

چرا در گذشته مردم بت می پرستیده اند؟

  مادری را تجسم کنید که فرزندش بیمار است، در کنار سنگ بزرگی نشسته و در حال گریه کردن برای درمان فرزندش می باشد. قانون جاذبه ذهن که توسط خدا خلق شده است، باعث می شود که فرزندش شفا پیدا کند ولی آن مادر، سنگ بزرگ را عامل خوب شدن فرزندش می داند و در دفعات بعد خواسته های بیشتری را از سنگ طلب می کند و کائنات آن ها را برآورده میکند. این زن به همسایه های خود می گوید فلان سنگ قدرت برآورده کردن خواسته های شما را دارد. به مرور زمان مردمان بیشتری کنار سنگ سجده میکنند و به خواسته هایشان می رسند و بت پرست می شوند.  

  در گذشته مردم سنگ ها را می پرستیدند و امروزه امام زاده هایی که با همین سنگ ها ساخته شده است را می پرستند. به جای اینکه درخواست هایشان را مستقیم از خدا ( کائنات) بخواهند، از امام زاده ها می خواهند و قانون جاذبه ذهن آنهارا برآورده میکند و مردم فکر میکنند این قدرت امام زاده بوده!!! و هنوز بت پرستی رواج دارد...

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0