هر چه را که از خدا (کائنات) بخواهی، به دست می آوری. .. همه در این باورند که خدا به حرف های تک تک انسان ها گوش میدهد و اگر دوست داشت، اجابت میکند ولی اینطور نیست. خداوند قانون های زیادی را برای نظم دادن به این جهان خلق کرده است. مثل جاذبه زمین که باعث چرخش زمین به دور خورشید می شود و یا قانونی که آب بخار شده و به باران تبدیل می شود و غیره... همه این قانون ها به خودی خود، کارهایشان را انجام میدهند. قانون مهم دیگری هم وجود دارد که اکثر انسان ها از آن اطلاعی ندارند و از آن بهره نمی برند. قانون جاذبه ذهن.          هر چیزی که در ذهن شما تجسم می شود بر کل کائنات تاثیر می گذارد. اگر چیزی که می خواهید را بارها و بارها با جمله مثبت تکرار کنید، آن را در آینده دریافت خواهید کرد. تمام چیزهایی که در حال حاضر داریم، خواسته های ما در گذشته بوده. ..

قدرت کائنات

       هر چه را که از خدا (کائنات) بخواهی، به دست می آوری... همه در این باورند که خدا به حرف های تک تک انسان ها گوش میدهد و اگر دوست داشت، اجابت میکند ولی اینطور نیست. خداوند قانون های زیادی را برای نظم دادن به این جهان خلق کرده است. مثل جاذبه زمین که باعث چرخش زمین به دور خورشید می شود و یا قانونی که آب بخار شده و به باران تبدیل می شود و غیره... همه این قانون ها به خودی خود، کارهایشان را انجام میدهند. قانون مهم دیگری هم وجود دارد که اکثر انسان ها از آن اطلاعی ندارند و از آن بهره نمی برند. قانون جاذبه ذهن.

هر چیزی که در ذهن شما تجسم می شود بر کل کائنات تاثیر می گذارد. اگر چیزی که میخواهید را بارها و بارها با جمله مثبت تکرار کنید، آن را در آینده دریافت خواهید کرد. تمام چیزهایی که در حال حاضر داریم، خواسته های ما در گذشته بوده است...

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0