خدا از دیدگاه علم.        دانشمندان ثابت کردند که کل جهان 13.7 بیلیون سال نوری پیش ، از انفجار بزرگی به اسم بیگ بنگ به وجود آمده است. دلیلی را که باعث این بیگ بنگ شده است را خدا و یا آفریدگار می نامند. بعد از انفجار 4 نیرو به اسم های نیروی قوی ، نیروی ضعیف ، نیروی الکترومغناطیسی و نیروی جاذبه بوجود آمدند و  به واسته این نیروها ، قوانین مختلفی خلق شد که این قوانین کل جهان را اداره می کنند. فرق خدای علم و خدای دینی در همین نکته است. خدایی که ادیان معرفی می کنند، خدایی است که هر ثانیه، دستورات مختلفی را برای اداره جهان صادر می کند و مثلا اگر در جایی مردمانش مرتکب گناه شوند، خدا دستور زلزله را اجرا می کند (قرآن) و غیره... ولی از نظر دانشمندان خدا بعد از خلق این جهان، دیگر دخالتی در  آن را نداشته است و هر روز در زندگی مردم نظاره نمی کند ، بلکه قوانینی را به وجود آورده است که همه کار ها به خودی خود انجام شود . 

خدا از دیدگاه علم

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0