قدرت خدا بیشتره یا شیطان؟  	اگر قدرت خدا بیشتره، چرا بعد از 9 هزار سال و با فرستادن بیش از 124000 پیامبر به زمین هنوز نتوانسته صلح و آرامش را فراهم کنه؟ 	نظر شما چیست؟ به نظر شما قدرت خدا بیشتر از شیطان است!؟

 

قدرت  خدا بیشتره یا شیطان؟ 

اگر قدرت خدا بیشتره، چرا بعد از 9 هزار سال و با فرستادن بیش از 124000 پیامبر به زمین هنوز نتوانسته صلح و آرامش را فراهم کنه؟

نظر شما چیست؟ به نظر شما قدرت خدا بیشتر از شیطان است!؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0