برخی از دیالگهای استیون هاوکینگ در فیلم نظریه همه چیز:  کيهان شناسي چيست؟  يک دين خاصه براي افراد باهوشي که خدا را قبول ندارند. شما چه چیز را می پرستید: یک معادله یکپارچه که همه چیز را در کیهان توضیح میدهد. این معادله چه است؟ نمودنم ولی می خواهم که پیدایش کنم. مشکلت با کلیسا چیست؟ مشکل من با یک دیکتاتور آسمانیه... چرا به خدا ایمان نداری؟ یک فیزیکدان نمی تونه اجازه بده که محاسباتش به وسیله یک خالق ماوراطبیعی درهم و برهم شود.

برخی از دیالگهای استیون هاوکینگ در فیلم نظریه همه چیز: 

کيهان شناسي چيست؟  يک دين خاصه براي افراد باهوشي که خدا را قبول ندارند.

     شما چه چیز را می پرستید: یک معادله یکپارچه که همه چیز را در کیهان توضیح میدهد.

این معادله چه است؟ نمودنم ولی می خواهم که پیدایش کنم.

مشکلت با کلیسا چیست؟ مشکل من با یک دیکتاتور آسمانیه...

چرا به خدا ایمان نداری؟ یک فیزیکدان نمی تونه اجازه بده که محاسباتش به وسیله یک خالق ماوراطبیعی درهم و برهم شود. 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0