شیطان چیست؟      شما می دانید کار شیطان فریب دادن و ایجاد خشونت و وحشیگری است. حال اگر شیطان بگوید: از من پیروی کنید، آیا شما پیروش می شوید!؟ خیر... بنابراین شیطان میگوید: من پیامبر خدا هستم و خدا دستور داده: سنگسار کنید، به نام او گردن کافران را بزنید، همسرتان را کتک بزنید، به زن شوهر دار تجاوز کنید، دشمنانتان را شکنجه دهید و صدها دستور غیر انسانی دیگر... حال می بینیم صدها گروه تروریستی ایجاد شده که پیرو همین دستوراتند و با نام خدا، فرخنده را آتش می زنند، گردن میزنند، تجاوز می کنند... 	 شما پیرو چه کسی هستید؟

 

شیطان چیست؟

     شما می دانید کار شیطان فریب دادن و ایجاد خشونت و وحشیگری است. حال اگر شیطان بگوید: از من پیروی کنید، آیا شما پیروش می شوید!؟ خیر... بنابراین شیطان میگوید: من پیامبر خدا هستم و خدا دستور داده: سنگسار کنید، به نام او گردن کافران را بزنید، همسرتان را کتک بزنید، به زن شوهر دار تجاوز کنید، دشمنانتان را شکنجه دهید و صدها دستور غیر انسانی دیگر... حال می بینیم صدها گروه تروریستی ایجاد شده که پیرو همین دستوراتند و با نام خدا، فرخنده را آتش می زنند، گردن میزنند، تجاوز می کنند...

شما پیرو چه کسی هستید؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0