بت پرستی بهتر از خدا پرستی!؟ 	حداقل کسانی که بت می پرستیدند، نمی گفتند فلان سنگ گفته که کافران را گردن بزنید، انگشت دشمنانتان را قلم کنید، همسرت را کتک بزن ، سنگسار کن و صدها دستور غیر انسانی دیگر، زیرا همه می دانستند که سنگ ها حرف نمی زنند.... 	نظر شما چیست؟

بت پرستی بهتر از خدا پرستی!؟

حداقل کسانی که بت می پرستیدند، نمی گفتند فلان سنگ گفته که کافران را گردن بزنید، انگشت دشمنانتان را قلم کنید، همسرت را کتک بزن ، سنگسار کن و صدها دستور غیر انسانی دیگر، زیرا همه می دانستند که سنگ ها حرف نمی زنند....

نظر شما چیست؟         

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0