آیا مرگ دست خداست؟    مرگ و زندگی دست خدا نیست، هر چقدر هم که به انسان ها بگویند مرگ و زندگی دست خداست ولی غریزه ما چیز دیگری میگوید. اگر باور داری مرگ دست خداست، چشمانت را ببندید و از عرض خیابان عبور کن. چرا ما نمی توانیم اینکار را انجام دهیم؟ زیرا غریزه ما که حقیقت درونی ماست به ما میگوید مرگ و زندگی دست خدا نیست . اگر مرگ و زندگی دست خدا بود دانشمندان نمی توانستند رابطه طول عمر کمتر را بین افراد سیگاری و یا رابطه طول عمر بیشتر را بین افراد ورزشکار پیدا کنند.    باور شما چیست؟ آیا فکر می کنید مرگ و زندگی دست خداست؟

 

    آیا مرگ دست خداست؟

   مرگ و زندگی دست خدا نیست، هر چقدر هم که به انسان ها بگویند مرگ و زندگی دست خداست ولی غریزه ما چیز دیگری میگوید. اگر باور داری مرگ دست خداست، چشمانت را ببندید و از عرض خیابان عبور کن. چرا ما نمی توانیم اینکار را انجام دهیم؟ زیرا غریزه ما که حقیقت درونی ماست به ما میگوید مرگ و زندگی دست خدا نیست . اگر مرگ و زندگی دست خدا بود دانشمندان نمی توانستند رابطه طول عمر کمتر را بین افراد سیگاری و یا رابطه طول عمر بیشتر را بین افراد ورزشکار پیدا کنند.

   باور شما چیست؟ آیا فکر می کنید مرگ و زندگی دست خداست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0