خدایان چگونه به وجود آمده اند؟ 	تصور کنید در زمانی زندگي ميكنيد كه هيچ علمي وجود ندارد. مي بينيد زمين و كوه ها تكان مي خورند، مي بينيد يخ از آسمان به زمين مي بارد، صداي وحشت ناك رعد و برق به گوش تان  مي رسد،  گويي كه كسي خشمگين فرياد مي كشد.... انسان ها را ميبينيد كه بر اثر اين بلاها كشته ميشوند.... سوال 1) به خود چه مي گوئيد؟ خواهيد گفت : حتما كسي اين كارها را انجام مي دهد. سوال 2) در هنگام ترس چه خواهيد كرد؟ بله ، شما به اين موجود قدرتمند پناه مي بريد و ازش ميخواهيد كه شما را ببخشد و جان شما را نگيرد. حال اين شخص قدرتمند بايد اسمي داشته باشد تا شما بتوانيد صدايش بزنيد. بنابراين نامي را براي او انتخاب ميكنيد. آپولون، آرتمیس، انیل، ماكوس، خدا، الله ، God و هزاران نام ديگر.

 

خدایان چگونه به وجود آمده اند؟

تصور کنید در زمانی زندگي ميكنيد كه هيچ علمي وجود ندارد. مي بينيد زمين و كوه ها تكان مي خورند، مي بينيد يخ از آسمان به زمين مي بارد، صداي وحشت ناك رعد و برق به گوش تان  مي رسد،  گويي كه كسي خشمگين فرياد مي كشد.... انسان ها را ميبينيد كه بر اثر اين بلاها كشته ميشوند....

سوال 1) به خود چه مي گوئيد؟ خواهيد گفت : حتما كسي اين كارها را انجام مي دهد.

سوال 2) در هنگام ترس چه خواهيد كرد؟ بله ، شما به اين موجود قدرتمند پناه مي بريد و ازش ميخواهيد كه شما را ببخشد و جان شما را نگيرد. حال اين شخص قدرتمند بايد اسمي داشته باشد تا شما بتوانيد صدايش بزنيد. بنابراين نامي را براي او انتخاب ميكنيد. آپولون، آرتمیس، انیل، ماكوس، خدا، الله ، God و هزاران نام ديگر.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0