بهشت و جهنم کدام دین؟ خدای کدام دین؟ 	معمولا به من می گویند: با این اعتقاداتی که تو داری بهشت را از دست خواهی داد. سوال من اینجاست بهشت کدام دین را از دست می دهم!؟ یا جهنم کدام دین!؟ با این همه ادیانی که در کره زمین هست ، کدام دین را باید انتخاب کنم!؟ از کجا باید فهمید که کدام دین حقیقت را می گوید؟ اگر بی دین باشم بهتر از این است تا اینکه روی یک خدای اشتباهی سرمایه گذاری کنم. حقیقت اینه که شما هم در مقابل سایر ادیان و خدایان آن ها ، یک بی دین و بیخدا محسوب می شوید و سرانجام شما هم از دید آن ها جهنم است.

 

    بهشت و جهنم کدام دین؟ خدای کدام دین؟

معمولا به من می گویند: با این اعتقاداتی که تو داری بهشت را از دست خواهی داد. سوال من اینجاست بهشت کدام دین را از دست می دهم!؟ یا جهنم کدام دین!؟ با این همه ادیانی که در کره زمین هست ، کدام دین را باید انتخاب کنم!؟ از کجا باید فهمید که کدام دین حقیقت را می گوید؟ اگر بی دین باشم بهتر از این است تا اینکه روی یک خدای اشتباهی سرمایه گذاری کنم. حقیقت اینه که شما هم در مقابل سایر ادیان و خدایان آن ها ، یک بی دین و بیخدا محسوب می شوید و سرانجام شما هم از دید آن ها جهنم است.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0