56 دین و فرقه متفاوت برای پرستش انسان ها 	تقریبا بالغ بر 56 دین و فرقه متفاوت توسط بشر پرستش می شود.  نکات مشترکی بین تفکر تمامی این دینها و جود دارد.  	1) همه آنها فکر می کنند که حقیقت را پیدا کرده اند و جواب تمامی سوالات را می دانند... 	2) همه آن ها می گویند تنها به وسیله این دین می توان زندگی جاودانه داشت و دین های دیگر دروغی بیش نیستند... 	 3) همه آنها می گویند، خدای ما خدای اصلی است و خدایی جزء خدای ما وجود ندارد... 	4) همه آن ها ، دین های دیگر را خرافات و احمقانه می دانند و دین خود را یک معجزه می پندارند... نظر شما چیست؟ شما کدام دین را می پرستید و به کدام دین اعتقاد دارید؟

 

    56 دین و فرقه متفاوت برای پرستش انسان ها

تقریبا بالغ بر 56 دین و فرقه متفاوت توسط بشر پرستش می شود.  نکات مشترکی بین تفکر تمامی این دینها و جود دارد. 

1) همه آنها فکر می کنند که حقیقت را پیدا کرده اند و جواب تمامی سوالات را می دانند...

2) همه آن ها می گویند تنها به وسیله این دین می توان زندگی جاودانه داشت و دین های دیگر دروغی بیش نیستند...

3) همه آنها می گویند، خدای ما خدای اصلی است و خدایی جزء خدای ما وجود ندارد...

4) همه آن ها ، دین های دیگر را خرافات و احمقانه می دانند و دین خود را یک معجزه می پندارند...

 

نظر شما چیست؟ شما کدام دین را می پرستید و به کدام دین اعتقاد دارید؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0