چرا تعدا مسیحیان و مسلمانان نسبت به ادیان دیگر بیشتر است؟          در طول تاریخ این دو دین برای گسترش خود و تبلیغ ، دست به کشتارهای وحشیانه ای زدند و هر کسی که به دینشان روی نمی آورد و هر کسی که از دینشان خارج می شد را می کشتند. مردم را مجبور می کردند که مسیحی و یا مسلمان شوند و بچه های آن ها  هم حق انتخاب  نداشتند. طبق گفته پژوهش گران فقط بیش از 1 میلیون نفر در جنگ های صلیبی کشته شده اند. در نتیجه تنها دلیل گسترش این ادیان زور ، ستم و کشتار بوده است و نه معجزات آسمانی.

 

      چرا تعدا مسیحیان و مسلمانان نسبت به ادیان دیگر بیشتر است؟

         در طول تاریخ این دو دین برای گسترش خود و تبلیغ ، دست به کشتارهای وحشیانه ای زدند و هر کسی که به دینشان روی نمی آورد و هر کسی که از دینشان خارج می شد را می کشتند. مردم را مجبور می کردند که مسیحی و یا مسلمان شوند و بچه های آن ها  هم حق انتخاب  نداشتند. طبق گفته پژوهش گران فقط بیش از 1 میلیون نفر در جنگ های صلیبی کشته شده اند. در نتیجه تنها دلیل گسترش این ادیان زور ، ستم و کشتار بوده است و نه معجزات آسمانی. 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0