آیا برقراری عدالت وظیفه خداست؟         مردم در این باورند که خداوند باید عدالت را در زمین برقرار نماید و زمانی که بی عدالتی ای می بیند، می گویند: عدالت خدا کجا رفته است؟ و خدا را مقصر اتفاق های بد می دانند... در صورتی که برقراری عدالت در زمین تنها وظیفه انسان ها ست...

 آیا برقراری عدالت وظیفه خداست؟

   مردم در این باورند که خداوند باید عدالت را در زمین برقرار نماید و زمانی که بی عدالتی ای می بیند، می گویند: عدالت خدا کجا رفته است؟ و خدا را مقصر اتفاق های بد می دانند... در صورتی که برقراری عدالت در زمین تنها وظیفه انسان ها ست...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0