مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران می‌گوید امامزاده‌هایی که نتوانسته باشند با مردم "ارتباط روحی" برقرار کنند در فهرست امامزاده‌های رسمی قرار نمی‌گیرند. به گفته آقای محمدزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران، سازمان اوقاف مشغول آمارگیری از امامزاده‌های استان تهران است و "امامزادگانی در لیست آمار قرار می‌گیرند که میان آنان و مردم ارتباط روحی و معنوی وجود داشته باشد". وی افزوده آن‌دسته از امامزاده‌هایی که نتوانسته باشند با مردم "ارتباط" برقرار کنند در این فهرست جایی نخواهند داشت.!

امام زاده هایی که نتوانستند پول مردم را غارت کنند حذف می شوند! 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران می‌گوید امامزاده‌هایی که نتوانسته باشند با مردم "ارتباط روحی" برقرار کنند در فهرست امامزاده‌های رسمی قرار نمی‌گیرند. به گفته آقای محمدزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران، سازمان اوقاف مشغول آمارگیری از امامزاده‌های استان تهران است و "امامزادگانی در لیست آمار قرار می‌گیرند که میان آنان و مردم ارتباط روحی و معنوی وجود داشته باشد". وی افزوده آن‌دسته از امامزاده‌هایی که نتوانسته باشند با مردم "ارتباط" برقرار کنند در این فهرست جایی نخواهند داشت.! 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0