کسانی که عکس خمینی را در ماه دیدن               بدجوری در زندگی ما ریدن...

 عکس خمینی در ماه

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0