داشتم به این فکر میکردم که چه کاری تو ایران خوبه؟ آرایشگری: چرا مدل غربی اصلاح کردی .......................................... زندان استاد دانشگاه: فلان حرف را  زدی...................................................... اخراج مانتو فروشی: این مانتو چرا کوتاهه؟ مانکنات چرا برجسته گی دارند... زندان کتاب فروشی: چرا فلان کتاب رو فروختی.......................................... زندان روزنامه نگاری: این چیه چاپ کردی؟................................................. زندان خبرنگاری: این خبر را چرا تهیه کردی؟ اسلام در خطر افتاد.............. اعدام وکیل: چرا از مجرم سیاسی دفاع کردی............................................. زندان نتورک مارکتینگ: خودتون بهتر میدونید............................................ حرامه دانشجو: ............................................................................................... زندان کارگر باشی: پولت را نمیدن، بعد میگی چرا پولم را نمیدید................ زندان کامپیوتری: چرا فلان فیلم تو کامپیوترت هست................................... زندان کافی شاپ: به دلیل رعایت نکردن شئونات اسلامی............................. تعطیل قهوه خانه: چرا دختره داره ه ه قلیون میکشه ! ................................... آخرشه خواننده: ............................................................................................ زندان نویسنده یا شعر باشی:........................................................................... گفتن نداره بی کار باشی: با دوست دخترت زیاد میری بیرون............................... زندان دختر باشی: موهات بیرونه................................................................... زندان در نتیجه: اگه دزد باشی یا تو بسیج کار کنی، خیالت راحته.

به نظر شما چه شغلی در ایران خوبه؟

پروژه های عمرانی

واژه پدر سوخته از کجا آمده است؟

امام زاده ها در ایران 

شاه به اسم رهبر 

سفر پلنگ صورتی به ایران   

آزادی مشاغل در ایران

داشتم به این فکر میکردم که چه کاری تو ایران خوبه؟

آرایشگری: چرا مدل غربی اصلاح کردی .......................................... زندان

استاد دانشگاه: فلان حرف را  زدی...................................................... اخراج

مانتو فروشی: این مانتو چرا کوتاهه؟ مانکنات چرا برجسته گی دارند... زندان

کتاب فروشی: چرا فلان کتاب رو فروختی.......................................... زندان

روزنامه نگاری: این چیه چاپ کردی؟................................................. زندان

خبرنگاری: این خبر را چرا تهیه کردی؟ اسلام در خطر افتاد.............. اعدام

وکیل: چرا از مجرم سیاسی دفاع کردی............................................. زندان

نتورک مارکتینگ: خودتون بهتر میدونید............................................ حرامه

دانشجو: ............................................................................................... زندان

کارگر باشی: پولت را نمیدن، بعد میگی چرا پولم را نمیدید................ زندان

کامپیوتری: چرا فلان فیلم تو کامپیوترت هست................................... زندان

کافی شاپ: به دلیل رعایت نکردن شئونات اسلامی............................. تعطیل

قهوه خانه: چرا دختره داره ه ه قلیون میکشه ! ................................... آخرشه

خواننده: ............................................................................................ زندان

نویسنده یا شعر باشی:........................................................................... گفتن نداره

بی کار باشی: با دوست دخترت زیاد میری بیرون............................... زندان

دختر باشی: موهات بیرونه................................................................... زندان

در نتیجه: اگه دزد باشی یا تو بسیج کار کنی، خیالت راحته.    

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0