به روح و جهان آخرت اعتقاد ندارم  و متاسفانه می دانم که این آخوندها بعد از مرگشان به هیچ جهنمی فرستاده نخواهند شد و تاوان گناهانشان را پس نخواهند داد.

 

به روح و جهان آخرت اعتقاد ندارم  و متاسفانه می دانم که این آخوندها بعد از مرگشان به هیچ جهنمی فرستاده نخواهند شد و تاوان گناهانشان را پس نخواهند داد.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0