هشدار 62 سال پیش آیزنهاور درباره ایران      	ژنرال آیزنهاور 29 نوامبر 1952، در نخستین مصاحبه پس از در دست گرفتن پست ریاست جمهوری آمریکا گفته بود: گمان نمی کنم منطقه ای مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته باشد، ایران هم دارای نفت است و هم در چهار راه جهان قرار دارد. نباید وضعیتی پیش آید که ایران به گذشته دور خودبازگردد و یک قدرت نظامی شود. وای به وقتی که میلیتاریسم ایرانی زنده شود. بروید تاریخ این کشوررا بخوانید تا متوجه حرف من بشوید. به فاصله کمی بعد از این سخنان، کودتای 28 مرداد در ایران رخ داد و اکنون بعد از شصت سال آمریکاییان برخی اسناد دخالت خود را منتشر کرده اند.

 

هشدار 62 سال پیش آیزنهاور درباره ایران     

ژنرال آیزنهاور 29 نوامبر 1952، در نخستین مصاحبه پس از در دست گرفتن پست ریاست جمهوری آمریکا گفته بود: گمان نمی کنم منطقه ای مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته باشد، ایران هم دارای نفت است و هم در چهار راه جهان قرار دارد. نباید وضعیتی پیش آید که ایران به گذشته دور خودبازگردد و یک قدرت نظامی شود. وای به وقتی که میلیتاریسم ایرانی زنده شود. بروید تاریخ این کشوررا بخوانید تا متوجه حرف من بشوید.

 

به فاصله کمی بعد از این سخنان، کودتای 28 مرداد در ایران رخ داد و اکنون بعد از شصت سال آمریکاییان برخی اسناد دخالت خود را منتشر کرده اند.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0