دستور وحشیانه سنگسار در اسلام  امام علی: ...می‌دانید پیامبر، زناکار همسردار را سنگسار می‌کرد. (نهج البلاغه خطبه 127) حکم زنای محصنه سنگسار است. (امام علی ، وسائل الشیعة جلد28، صفحه62، حدیث 34209)  امام جعفر صادق: سنگسار حدّ بزرگ الهی، و تازیانه زدن حدّ کوچک الهی است. (الإستبصار جلد4، صفحه20)     مرد و زن همسردار زنا کند، باید سنگسار شوند. (جعفر صادق وسائل الشیعة، جلد28، صفحه62، حدیث 34210) کسی که از ین حکم تخلف کند اگر متاهل باشد سنگسار می‌شود. (جعفر صادق اصول کافی جلد 5، صفحه 491، حدیث 3)  عمر بن خطاب: ...در بین آیاتی که نازل شده بود آیه سنگسار بود. ما آن را خواندیم فهمیدم و با تمام وجود درک کردیم. رسول خدا سنگسار کرد و ما هم سنگسار نمودیم. (صحیح بخاری 008٫082٫816 - صحیح مسلم، 017٫4194)  جابر بن عبدالله: پیامبر خدا فردی از بنو اسلم و یهودی را با زنش سنگسار کرد. (صحیح مسلم، بخش 6، کتاب 17، شماره 4216)   عبدالله بن عمر: یک یهودی زن و مردی را از میان خودشان آورد که با هم رابطه نامشروع داشتند. پیامبر اسلام دستور داد این 2 را در نزدیک قبرستان مسجد سنگسار کنند. (صحیح بخاری، جلد2، کتاب23، شماره413)

   دستور وحشیانه سنگسار در اسلام

   امام علی: ...می‌دانید پیامبر، زناکار همسردار را سنگسار می‌کرد. (نهج البلاغه خطبه 127)

حکم زنای محصنه سنگسار است. (امام علی ، وسائل الشیعة جلد28، صفحه62، حدیث 34209)

   امام جعفر صادق: سنگسار حدّ بزرگ الهی، و تازیانه زدن حدّ کوچک الهی است. (الإستبصار جلد4، صفحه20)  

       مرد و زن همسردار زنا کند، باید سنگسار شوند. (جعفر صادق وسائل الشیعة، جلد28، صفحه62، حدیث 34210)

کسی که از ین حکم تخلف کند اگر متاهل باشد سنگسار می‌شود. (جعفر صادق اصول کافی جلد 5، صفحه 491، حدیث 3)

   عمر بن خطاب: ...در بین آیاتی که نازل شده بود آیه سنگسار بود. ما آن را خواندیم فهمیدم و با تمام وجود درک کردیم. رسول خدا سنگسار کرد و ما هم سنگسار نمودیم. (صحیح بخاری 008٫082٫816 - صحیح مسلم، 017٫4194)

   جابر بن عبدالله: پیامبر خدا فردی از بنو اسلم و یهودی را با زنش سنگسار کرد. (صحیح مسلم، بخش 6، کتاب 17، شماره 4216) 

   عبدالله بن عمر: یک یهودی زن و مردی را از میان خودشان آورد که با هم رابطه نامشروع داشتند. پیامبر اسلام دستور داد این 2 را در نزدیک قبرستان مسجد سنگسار کنند. (صحیح بخاری، جلد2، کتاب23، شماره413)

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0