قرآن جایگاه ماه و خورشید را دورتر از ستارگان می داند! 	فصلت آیه 12: آسمان پایین را با چراغ ستارگان زینت دادیم.  	صافات آیه 6: ما آسمان نزدیک  (پایین) را با ستارگان آراستیم.      سوره نوح آیه  16-15: آيا نمی بینید چگونه الله هفت آسمان را طبقه، طبقه آفريده؟  و ماه را در ميان آنها (طبقات آسمانها) مايه روشنائی و خورشيد را چراغ فروزانی قرار داد.      الله فکر می کرد که خورشید و ماه دورتر از ستارگان قرار دارند. جواب شما چیست؟

 

قرآن جایگاه ماه و خورشید را دورتر از ستارگان می داند!

فصلت آیه 12: آسمان پایین را با چراغ ستارگان زینت دادیم. 

صافات آیه 6: ما آسمان نزدیک  (پایین) را با ستارگان آراستیم.

     سوره نوح آیه  16-15: آيا نمی بینید چگونه الله هفت آسمان را طبقه، طبقه آفريده؟  و ماه را در ميان آنها (طبقات آسمانها) مايه روشنائی و خورشيد را چراغ فروزانی قرار داد.

     الله فکر می کرد که خورشید و ماه دورتر از ستارگان قرار دارند. جواب شما چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0