تعداد شیعیان در جهان   دوست شیعه من ، آیا می دانی جمعیت شیعیان در زمین تقریبا 200 میلیون نفر است، آیا میدانی تقریبا 1.8 میلیارد نفر سنی هستند و جمعیت کل جهان 8 میلیارد نفر هست؟   یعنی 1.8 میلیار سنی در روی زمین می گویند شیعیان مرده پرست و بت پرستند و       بیش از 2 میلیارد مسیحی و یهودی می گویند مسلمانها شیطان پرستند و 4 میلیارد انسان دیگر، قرآن را دروغی بیش نمی دانند. حالا تو من بگو چه کسی حقیقت را میگوید؟    اگر تو بارو داری که من در جهنم سوزانده خواهم شد: 7.8 میلیارد نفر روزی زمین، همین باور را برای تو دارند.

 

تعداد شیعیان در جهان

    دوست شیعه من ، آیا می دانی جمعیت شیعیان در زمین تقریبا 200 میلیون نفر است، آیا میدانی تقریبا 1.8 میلیارد نفر سنی هستند و جمعیت کل جهان 8 میلیارد نفر هست؟

    یعنی 1.8 میلیار سنی در روی زمین می گویند شیعیان مرده پرست و بت پرستند و بیش از 2 میلیارد مسیحی و یهودی می گویند مسلمانها شیطان پرستند و 4 میلیارد انسان دیگر، قرآن را دروغی بیش نمی دانند. حالا تو من بگو چه کسی حقیقت را میگوید؟

      اگر تو بارو داری که من در جهنم سوزانده خواهم شد: 7.8 میلیارد نفر روزی زمین، همین باور را برای تو دارند.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0