از دیدگاه قرآن چرا پیروان ادیان های دیگر، کافر به حساب می آیند؟ 	خداوند پیامبران را به زمین فرستاد که انسان ها، یکتاپرست شوند و بعد از آن تصمیم گرفت و  پیامبر دیگری به اسم محمد را به زمین فرستاد و به او دستور داد که پیروان پیامبران ماقبل خود را بکشد؟  	توبه آیه 29: با کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده شده است ( یهودیان ، مسیحیان ، مجوسیان و صابئی ها ) ولی به خدا و روز قیامت آن گونه که باید ایمان ندارند و آنچه را خدا حرام کرده و پیامبرش محمّد تحریم نموده است بر خود حرام نمیدانند و دین حقّ را آیین خود نمی گیرند بجنگید...

 

از دیدگاه قرآن چرا پیروان ادیان های دیگر، کافر به حساب می آیند؟

خداوند پیامبران را به زمین فرستاد که انسان ها، یکتاپرست شوند و بعد از آن تصمیم گرفت و  پیامبر دیگری به اسم محمد را به زمین فرستاد و به او دستور داد که پیروان پیامبران ماقبل خود را بکشد؟ 

 

توبه آیه 29: با کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده شده است ( یهودیان ، مسیحیان ، مجوسیان و صابئی ها ) ولی به خدا و روز قیامت آن گونه که باید ایمان ندارند و آنچه را خدا حرام کرده و پیامبرش محمّد تحریم نموده است بر خود حرام نمیدانند و دین حقّ را آیین خود نمی گیرند بجنگید...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0