آیا می دانید ایرانیان چگونه مسلمان شده اند؟ 	مسلمانها در سال سیزدهم زمان خلیفه دوم عمر بن الخطاب در یک روز 100 هزار نفر ایرانی را کشتند...  (تاریخ ابن اثیر جلد دوم صفحه 290. أبو عبدالله الحموي‬‎ جلد اول صفحه 117) 	سال چهاردهم جنگ با ایرانی ها و کشتن چهل هزار نفر در یک روز(تاریخ طبری، تاریخ ابن اثیر،نهايه الاعراب و ابن خلدون) 	و در روز های بعد ده هزار ایرانی را کشتند و سی هزار فرار کردند و در بیابان به راه افتادند و مسلمانان، آن ها را تیرباران کردن  و حتی یک نفر هم زنده نماند. (تاریح طبری جلد دوم صفحه 242، تاریخ ابن اثیر جلد دوم صفحه 130، نهایت العرب جلد 19 صفحه 138) 	از چی بگیم: قبل از ایراد گرفتن از گروهایی مثل داعش، بهتره یک نگاهیی به تاریخ بیندازیم، آن وقت متوجه میشویم  که مشکل اصلی دستورات اسلام است و نه این گروه ها...

 

آیا می دانید ایرانیان چگونه مسلمان شده اند؟

مسلمانها در سال سیزدهم زمان خلیفه دوم عمر بن الخطاب در یک روز 100 هزار نفر ایرانی را کشتند... 

(تاریخ ابن اثیر جلد دوم صفحه 290. أبو عبدالله الحموي‬‎ جلد اول صفحه 117)

سال چهاردهم جنگ با ایرانی ها و کشتن چهل هزار نفر در یک روز(تاریخ طبری، تاریخ ابن اثیر،نهايه الاعراب و ابن خلدون)

و در روز های بعد ده هزار ایرانی را کشتند و سی هزار فرار کردند و در بیابان به راه افتادند و مسلمانان، آن ها را تیرباران کردن  و حتی یک نفر هم زنده نماند. (تاریح طبری جلد دوم صفحه 242، تاریخ ابن اثیر جلد دوم صفحه 130، نهایت العرب جلد 19 صفحه 138)

 

از چی بگیم: قبل از ایراد گرفتن از گروهایی مثل داعش، بهتره یک نگاهیی به تاریخ بیندازیم، آن وقت متوجه میشویم  که مشکل اصلی دستورات اسلام است و نه این گروه ها...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0