دلیل بارش تگرگ از دیدگاه قرآن 	سوره النور آیه 43: آيا نديده ای که خدا ابرهايی را به آهستگی می راند ، آنگاه آنها را به هم می پيوندد و ابری انبوه پديد می آورد و باران را بينی که از خلال آن بيرون می آيد و از آسمان ، از آن کوهها که در آنجاست تگرگ میفرستد و هرکه را خواهد با آن می زند و از هر که می خواهد بازش می دارد روشنايی برقش نزديک باشد که ديدگان را کور سازد. 	قرآن می گوید: از کوهایی که در آسمان قرار دارد تگرگ می فرستد! نظر شما چیست؟

از دیدگاه قرآن انسان از چه چیز، آفریده شده است؟

هدف از پیدایش ستارگان در قرآن

 

دلیل بارش تگرگ از دیدگاه قرآن

سوره النور آیه 43: آيا نديده ای که خدا ابرهايی را به آهستگی می راند ، آنگاه آنها را به هم می پيوندد و ابری انبوه پديد می آورد و باران را بينی که از خلال آن بيرون می آيد و از آسمان ، از آن کوهها که در آنجاست تگرگ میفرستد و هرکه را خواهد با آن می زند و از هر که می خواهد بازش می دارد روشنايی برقش نزديک باشد که ديدگان را کور سازد.

قرآن می گوید: از کوهایی که در آسمان قرار دارد تگرگ می فرستد! نظر شما چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0