از دیدگاه قرآن می توان زن را حتی بدون شاهد هم به زنا متهم کرد!؟          آیه 6 سوره نور:  کسانیکه زنان خود را به زنا متهم میکنند، اگر نتوانند 4 شاهد پیدا کنند میتوانند خود چهار بار شهادت بدهند در راه خدا که او از راستگویان است. 	از آن جایی که حکم زن زنا کار سنگسار است ، دیدگاه شما در خصوص این آیه چیست؟

 

از دیدگاه قرآن می توان زن را حتی بدون شاهد هم به زنا متهم کرد!؟

         آیه 6 سوره نور:  کسانیکه زنان خود را به زنا متهم میکنند، اگر نتوانند 4 شاهد پیدا کنند میتوانند خود چهار بار شهادت بدهند در راه خدا که او از راستگویان است.

 

از آن جایی که حکم زن زنا کار سنگسار است ، دیدگاه شما در خصوص این آیه چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0