حکم شخص مرتد در اسلام چیست؟ 	مرتد بر دو قسم است: مرتد فطری و مرتد ملّی.  مرتد فطری : کسی است که فطرتاً مسلمان بوده ،یعنی از پدرو مادری مسلمان، به دنیا آمده ولی دین خود را تغییر داده است و مرتد ملی: کسی است که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و بعد از رشد و بلوغ مسلمان شده و بعد ازمدتی از اسلام بر گشته است. حکم مرتد فطری، قتل است چه توبه کند یا در ارتدادش باقی باشد. امّاحکم مرتد ملّی این است که تا سه روز به او مهلت می دهند،اگر توبه کرد و دوباره اسلام را پذیرفت، رهایش می کنند. در غیر این صورت او را به قتل می رسانند . 	آیا اسلام دین آزادی بیان و آزادی عقیده است؟

 

حکم شخص مرتد در اسلام چیست؟

مرتد بر دو قسم است: مرتد فطری و مرتد ملّی.  مرتد فطری : کسی است که فطرتاً مسلمان بوده ،یعنی از پدرو مادری مسلمان، به دنیا آمده ولی دین خود را تغییر داده است و مرتد ملی: کسی است که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و بعد از رشد و بلوغ مسلمان شده و بعد ازمدتی از اسلام بر گشته است. حکم مرتد فطری، قتل است چه توبه کند یا در ارتدادش باقی باشد. امّاحکم مرتد ملّی این است که تا سه روز به او مهلت می دهند،اگر توبه کرد و دوباره اسلام را پذیرفت، رهایش می کنند. در غیر این صورت او را به قتل می رسانند .

 

آیا اسلام دین آزادی بیان و آزادی عقیده است؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0