فرضیه ، نظریه و اثبات علمی چیست؟      فرضیه: یک بیان بدون هیج سند و مدرکی است. نظریه: یک بیان با اثبات از طریق فرمول های ریاضی و یا فیزیک است ولی هنوز قابل مشاهده و یا آزمایش نیست و اثبات علمی: یعنی آن نظریه الان قابل مشاهده و اثبات علمی است. 	مثلا گالیله گفت زمین گرده با استفاده از فیزیک و ریاضی ، که آن نظریه بود. وقتی علم پیشرفت کرد و دانشمندان با امکانات جدید توانستند زمین را مشاهده کنند آن نظریه تبدیل به اثبات علمی شد. در بحث و گفتگوها این موارد را در نظر بگیرید.

فرضیه ، نظریه و اثبات علمی چیست؟

     فرضیه: یک بیان بدون هیج سند و مدرکی است. 

نظریه: یک بیان با اثبات فرمول های ریاضی و یا فیزیک ولی هنوز قابل مشاهده و یا آزمایش نیست و اثبات علمی: یعنی آن نظریه الان قابل مشاهده و اثبات علمی است.

مثلا گالیله گفت زمین گرده با استفاده از فیزیک و ریاضی ، که آن نظریه بود. وقتی علم پیشرفت کرد و دانشمندان با امکانات جدید توانستند زمین را مشاهده کنند آن نظریه تبدیل به اثبات علمی شد. در بحث و گفتگوها این موارد را در نظر بگیرید.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0