چه چيز باعث انفجار بزرگ  شده است؟ 	از ديدگاه دانشمندان اين جهان بر اثر انفجاري بزرگ شكل گرفته است و بعد از اين انفجار تمام چيزهايي که وجود دارد، تعرف علمي دارند. اينگونه نبوده كه كسي خورشيد و يا زمين را آفريده باشد و يا طبق گفته كتاب هاي ديني اين جهان در شش روز خلق شده باشد. 	اما چه چيز باعث انفجار بزرگ  شده است؟ اين رازيست كه گروهي از دانشمندان مي گويند: اين انفجار از هيچ به وجود آمده است و عده اي ديگر ميگويند: چيزي باعث خلق اين انفجار شده است و آن چيز را خدا مي نامند، ولي اين خدا با خداي مذاهب متفاوت است. مثلا نمي دانيم كه اين خدا هوشمند است و يا خير ولي مي دانيم كه اين خدا بر خلاف دیگر خدايان، هيچ كاري بعد از انفجار بزرگ در جهان انجام نداده است و احتمالا انجام هم نخواهد داد.

 

چه چيز باعث انفجار بزرگ  شده است؟

از ديدگاه دانشمندان اين جهان بر اثر انفجاري بزرگ شكل گرفته است و بعد از اين انفجار تمام چيزهايي که وجود دارد، تعرف علمي دارند. اينگونه نبوده كه كسي خورشيد و يا زمين را آفريده باشد و يا طبق گفته كتاب هاي ديني اين جهان در شش روز خلق شده باشد.

اما چه چيز باعث انفجار بزرگ  شده است؟ اين رازيست كه گروهي از دانشمندان مي گويند: اين انفجار از هيچ به وجود آمده است و عده اي ديگر ميگويند: چيزي باعث خلق اين انفجار شده است و آن چيز را خدا مي نامند، ولي اين خدا با خداي مذاهب متفاوت است. مثلا نمي دانيم كه اين خدا هوشمند است و يا خير ولي مي دانيم كه اين خدا بر خلاف دیگر خدايان، هيچ كاري بعد از انفجار بزرگ در جهان انجام نداده است و احتمالا انجام هم نخواهد داد.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0