حضرت عیسی روشنفکر زمان خودش...          حضرت موسی گفت: هر که در روز هفتم(تعطیل) کار کند باید سنگسار شود(باب 15 آیه 31) و حضرت عیسی گفت: کار یعنی خدمت به مردم و خدمت به مردم عبادته (مقرس 3). حضرت موسی گفت: هر کس که سنگ یا خورشید می پرستد باید سنگسار شود (تثنیه 17) و حضرت عیسی گفت: دشمنت را هم دوست بدار (انجیل مَتّی، باب 5 آیات 43). موسی می گوید: زخم به جای زخم، چشم به جای چشم  و حکم قصاص می دهد (باب 21 آیه 24)  و حضرت عیسی می گوید: اگر کسی به گونه راستت سیلی زد گونه چپ را نیز برای زدن بیاور... 	حضرت موسی صدها قانون سخت را به وجود آورد و به مردم گفت: اگر می خواهید به بهشت بروید باید تک، تک آنها را انجام دهید و حضرت عیسی گفت: اگر می خواهید به بهشت بروید تنها کافی است که به من ایمان آورید، من شما را به بهشت می برم... حضرت عیسی می دانست که حرف هایش خود را به کشتن میدهد ولی برای نجات مردم از زندانی که به دور خود ساخته بودند به حرف هایش ادامه داد  و در آخر به سلیب کشیده شد.

 

حضرت عیسی روشنفکر زمان خودش...

         حضرت موسی گفت: هر که در روز هفتم(تعطیل) کار کند باید سنگسار شود(باب 15 آیه 31) و حضرت عیسی گفت: کار یعنی خدمت به مردم و خدمت به مردم عبادته (مقرس 3). حضرت موسی گفت: هر کس که سنگ یا خورشید می پرستد باید سنگسار شود (تثنیه 17) و حضرت عیسی گفت: دشمنت را هم دوست بدار (انجیل مَتّی، باب 5 آیات 43). موسی می گوید: زخم به جای زخم، چشم به جای چشم  و حکم قصاص می دهد (باب 21 آیه 24)  و حضرت عیسی می گوید: اگر کسی به گونه راستت سیلی زد گونه چپ را نیز برای زدن بیاور...

حضرت موسی صدها قانون سخت را به وجود آورد و به مردم گفت: اگر می خواهید به بهشت بروید باید تک، تک آنها را انجام دهید و حضرت عیسی گفت: اگر می خواهید به بهشت بروید تنها کافی است که به من ایمان آورید، من شما را به بهشت می برم... حضرت عیسی می دانست که حرف هایش خود را به کشتن میدهد ولی برای نجات مردم از زندانی که به دور خود ساخته بودند به حرف هایش ادامه داد  و در آخر به سلیب کشیده شد.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0