فرمان خدا برای سنگسار کردن گاو!  کتاب مقدس یهویان باب 21: آیه 28)  و هرگاه گاوی بشاخ خود مردی یا زنی را بزند که او بمیرد گاو را البته سنگسار کنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بیگناه باشد. آیه 29)  ولیکن اگر گاو شاخ زن میبود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردی یا زنی را کشت گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نیز بقتل رسانند. از چی بگیم؟ چرا خداوند باید دستور وحشیانه سنگسار را برای حیوانی که عقل و شعور ندارد، صادر کند؟     آیه 32  اگر گاوی غلامی یا کنیزی را بزند سی مثقال نقره بصاحب او داده شود و گاو سنگسار شود.

 

    فرمان خدا برای سنگسار کردن گاو!

 کتاب مقدس یهویان باب 21: آیه 28)  و هرگاه گاوی بشاخ خود مردی یا زنی را بزند که او بمیرد گاو را البته سنگسار کنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بیگناه باشد. آیه 29)  ولیکن اگر گاو شاخ زن میبود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردی یا زنی را کشت گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نیز بقتل رسانند.

از چی بگیم؟ چرا خداوند باید دستور وحشیانه سنگسار را برای حیوانی که عقل و شعور ندارد، صادر کند؟ آیه 32

اگر گاوی غلامی یا کنیزی را بزند سی مثقال نقره بصاحب او داده شود و گاو سنگسار شود.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0