آفرینش کل جهان در شش روز!؟      در کتاب های دینی یهودیان ، مسیحیان و مسلمانان خیلی روشن گفته شده است که کل جهان در 6 روز خلق شده است. مسیحیان و یهودیان هنوز می گویند که کل جهان در شش روز خلق شده و دانشمندان در اشتباه هستند! همچنین در قرآن، از کلمه ایام به معنی روز استفاده شده است و خیلی واضح نوشته شده که این دنیا در 6 روز (شش ایام) آفریده شد. بعد از کشف دانشمندان در خصوص قدمت جهان ، علمای دینی این متن را تفسیر کرده و می گویند در اینجا کلمه ایام به معنی روز نمی باشد و به معنی دوره است یعنی خداوند این جهان را در شش دوره خلق کرده نه شش روز!     مگر میشود به اسم تفسیر، معنی کلمات را در قرآن عوض کرد؟ خداوند خیلی راحت می توانسته از کلمه شش دوره استفاده کند و نه شش روز. از یک طرف میگویند قرآن خیلی ساده مطالب را بیان کرده زیرا مردمان آن زمان هیچی نمی دانستند! و از طرف دیگر می گویند قرآن خیلی پیچیده است و احتیاج به تفسیر دارد! نظر شما چیست؟

آفرینش کل جهان در شش روز!؟

در کتاب های دینی یهودیان ، مسیحیان و مسلمانان خیلی روشن گفته شده است که کل جهان  در 6 روز خلق شده است. مسیحیان و یهودیان هنوز می گویند که کل جهان در شش روز خلق شده و دانشمندان در اشتباه هستند! همچنین در قرآن، از کلمه ایام به معنی روز استفاده شده است و خیلی واضح نوشته شده که این دنیا در 6 روز (شش ایام) آفریده شد.  بعد از کشف دانشمندان در خصوص قدمت جهان ، علمای دینی این متن را تفسیر کرده و می گویند در اینجا کلمه ایام به معنی روز نمی باشد و به معنی دوره است یعنی خداوند این جهان را در شش دوره خلق کرده نه شش روز!        

مگر میشود به اسم تفسیر، معنی کلمات را در قرآن عوض کرد؟ خداوند خیلی راحت می توانسته از کلمه شش دوره استفاده کند و نه شش روز. از یک طرف میگویند قرآن خیلی ساده مطالب را بیان کرده زیرا مردمان آن زمان هیچی نمی دانستند! و از طرف دیگر می گویند قرآن خیلی پیچیده است و احتیاج به تفسیر دارد! نظر شما چیست؟   

قرآن می گوید: پروردگار شما، خداوندى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید (56) سورة الأعراف پروردگار شما، خداوندى است که آسمانها و زمین را در شش آفرید (3) سوره یونس همان (خدایى) که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد، در شش روز آفرید(59) سورة الفرقان او کسى است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید(7) سورة هود آیات فوق صراحتا گویای آن است که خداوند آسمان ها و زمین را در شش روز خلق فرمود.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0